صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :تامين نيروي انساني جهت ارائه خدمات اداری -981010273
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1398/5/5
  آخرين مهلت :1398/5/9
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات