صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :خريد کنتور تکفاز وسه فاز الکترونیکی -951010550-951010551
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1395/12/04
  آخرين مهلت :1395/12/09
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات