صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :جامع بهره برداري مديريت شبكه منطقه مولوی-972210356
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/8/3
  آخرين مهلت :1397/8/9
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات