صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :اجراي خدمات بازدید، تعمير و نگهداری پست هاي اتوماسيوني -971010186
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/4/5
  آخرين مهلت :1397/4/10
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :

<< بازگشت به ليست مناقصات