صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده 
 

 
عنوان مناقصه تاريخ انتشارآخرين مهلت
انتقال نیرو برقرسانی- 971610610-9713106401397/9/18397/9/22
برقرسانی-پیشگیرانه-نصب و اصلاح-970310615-970310589-970210616-9705106131397/9/151397/9/20
برقرسانی-نصب و اصلاح-970510619-971510618-9711106241397/9/141397/9/19
تجدید برقرسانی-970610643-970610611-970110633-970110632-971110646-971110645-9711106441397/9/131397/9/18
چاپ صورتحساب های مشترکین برق -9710105911397/9/111397/9/15
اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری-9702106121397/9/61397/9/11
خريد لباس کار و بادگیر -9710103921397/9/61397/9/11
انتقال برقرسانی-971410583-970910605-971310569-971310596-9713105971397/9/51397/9/10
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-9704105821397/8/301397/9/6
خريد خرید کنتور ديجيتالي تکفاز چند تعرفه بدون پورت -9710105901397/8/271397/9/1
مزایده فروش خودروهاي سبك و سنگين اسقاط -9710304581397/8/271397/9/1
برقرسانی-نصب و اصلاح-971810521-9713104711397/8/231397/8/28
تهیه ، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه -9717100241397/8/221397/8/27
برقرسانی-نصب و اصلاح-971710527-971710528-971410515-970910534-9716105261397/8/201397/8/24
اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی مناطق برق 1397/8/151397/8/22
اجرای عملیات نظارت بر پروژه های بهره برداری-9710103911397/8/51397/8/10
نصب و اصلاح-تعمیرات پیشگیرانه-970210517-970210514-9720104271397/8/51397/8/10
اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری-972210457-971810410-9705105181397/8/31397/8/9
جامع بهره برداري مديريت شبكه منطقه مولوی-9722103561397/8/31397/8/9
خرید 600.000 عدد پلمپ بکسلی فلزي کنتور -9710104181397/8/21397/8/7
به فروش کالاهای اسقاط و راکد-9710305191397/8/31397/8/9
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-971410502-970910492-970910493-970910498-970910499-971110487-9713104911397/8/11397/8/6
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-971610445-970610485-9717103741397/7/251397/7/30
فروش سیم مسی اسقاط-9710304971397/7/251397/7/30
انتقال نيرو و برقرساني شبکه هاي توزيع نيروي برق-970110488-9701104891397/7/251397/7/30
اجرای عملیات تعمیر وبازسازی ساختمان دیسپاچینگ معاونت هماهنگی ونظارت جنوبشرق -9722104471397/7/261397/8/1
عملیات تعمیرات و بازسازی ساختمانی منطقه رودکی -9704104341397/7/241397/7/29
انتقال نیرو برقرسانی- 970310439-970310438-9711103321397/7/221397/7/26
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-971310473-971310472-9723107831397/7/211397/7/25
نيرو و برقرسانی درمحدوده عملياتي مناطق برق -9710104361397/7/191397/7/24
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-972210443-970710450-970710440-9707104371397/7/151397/7/19
خرید دیزل ژنراتور 200 کیلو ولت آمپر سیار -9710100091397/7/151397/7/19
اصلاح انشعابات-برقرسانی-نصب و اصلاح-970510442-971810322-9711102881397/7/101397/7/15
به فروش کالاهای اسقاط و راکد-9710303971397/7/91397/7/14
چاپ صورتحساب های مشترکین برق شمالشرق و جنوبشرق-9710104221397/07/041397/07/09
برقرسانی-نصب و اصلاح-971210396-971710367-971710366-9721103831397/6/271397/7/3
اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری-970310380-9705103941397/6/251397/7/1
نصب و اصلاح -برقرسانی خط گرم-برقرسانی-971510398-971410370-971410371-9708103771397/6/241397/6/31
برقرسانی از طریق نصب و اصلاح-9719103861397/6/221397/6/27
برقرسانی-نصب و اصلاح-970310369-970910368-970910352-9716103631397/6/211397/6/26
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-970210384-9716103451397/6/201397/6/25
انتقال نیرو برقرسانی- 972010378-971510349-970110334-9701103351397/6/191397/6/24
انتقال نیرو برقرسانی- 9723103621397/6/171397/6/22
نصب و اصلاح-برقرسانی-972310351-971310348-971310279-971310225-9713102261397/6/111397/6/15
برقرسانی-اصلاح و بهینه-970310328-970310329-9711102041397/6/71397/6/13
نصب و اصلاح-برقرسانی-اصلاح جعبه انشعاب-971010336-970410331-9705103261397/6/51397/6/11
ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف-9710103381397/6/11397/6/6
نصب و اصلاح-برقرسانی-971610161-9707103151397/5/301397/6/5
انتقال نیرو برقرسانی- 9712103241397/5/291397/6/4
برقرسانی-نصب و اصلاح-972110318-970210319-9719102971397/5/271397/6/1
نصب و اصلاح-برقرسانی-971210252-9720103161397/5/231397/5/28
نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری -انتقال برقرسانی-970510286-970310274-970710309-9711100751397/5/211397/5/25
چاپ صورتحساب های مشترکین برق در حوزه معاونت های هماهنگی و نظارت شمالشرق و جنوبشرق -9710102221397/5/201397/5/24
اصلاح انشعابات-نصب و اصلاح-برقرسانی-971810242-971810294-971410184-971410280-9722103081397/5/181397/5/23
نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری-انتقال نیرو برقرسانی-971710310-9717103061397/5/161397/5/21
اجرای عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری-970810155-970410212-970910238-9723101661397/5/151397/5/20
برقرسانی از طریق نصب و اصلاح-970110278-970210255-9713101931397/5/101397/5/15
نصب و اصلاح -انتقال نیرو برقرسانی-970710287-972110221-970810245-9708102531397/5/111397/5/16
انتقال نیرو برقرسانی-برقرسانی از طریق اصلاح انشعابات-970410259-971710270-971710271-971510261-9720102761397/5/81397/5/13
مزایده فروش کالاهای اسقاط و راکد موجود -٩٧١٠٣٠٢٣١1397/5/21397/5/7
ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف-9710101991397/5/71397/5/11
تامين نيروي انساني جهت ارائه خدمات مراقبتی ، حفاظتی و صیانتی از ابنیه ، تاسیسات ، تجهیزات و کارکنان -9710102021397/5/21397/5/11
برقرسانی از طریق اصلاح انشعابات-9705102461397/5/11397/5/6
خريد کنتور تکفاز وسه فاز الکترونیکی -971010262-9710102631397/4/301397/5/3
تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری-9710102001397/4/241397/4/28
ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه (121)-971010201 1397/4/241397/4/28
انتقال نیرو برقرسانی- 972010237-9714102351397/04/241397/4/28
انتقال نیرو برقرسانی- 970210189-9723101581397/4/201397/4/25
جایگزینی شبکه مسی با خودنگهدار-971410213انتقال نیرو برقرسانی -9714102141397/4/161397/4/21
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-971710215-9717102161397/4/111397/4/16
خريد کنتور تکفاز وسه فاز الکترونیکی -971010145-9710101461397/4/51397/4/10
اجراي خدمات بازدید، تعمير و نگهداری پست هاي اتوماسيوني -9710101861397/4/51397/4/10
جایگزینی کابل-برقرسانی-972210195-970910170-9709101941397/4/51397/4/10
انتقال نیرو برقرسانی- 9723101571397/4/31397/4/9
اصلاح انشعابات-برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-971810162-970410197-970610151-9706101531397/4/21397/4/6
انتقال نیرو برقرسانی- 9712101341397/3/311397/4/5
انتقال نیرو برقرسانی- 9702101921397/3/281397/4/2
جايگزيني شبکه کابل -انتقال برقرسانی-تعمیرات پیشگیرانه-971810027-972110139-972110156-9708101911397/3/241397/3/30
اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی-971410173-9714101751397/3/231397/3/29
ارائه خدمات نقلیه خودروئی سنگین-9710101761397/3/201397/3/24
جایگزینی کابل-برقرسانی-970410167-9704101681397/3/191397/3/23
انتقال نیرو برقرسانی- 9711101001397/03/091397/03/17
انتقال نیرو برقرسانی- 971510070-971510071 1397/03/101397/03/19
جايگزيني شبکه کابل خود نگهدار -برقرسانی-971410141-971410142-970210128-972010138-972010143-9720101441397/03/081397/03/13
اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه- 970810085-970910026-9713107761397/3/21397/3/7
خدمات نگهداری وپشتیبانی سخت افزارها LAN-WAN-9710100741397/2/131397/2/18
ارائه خدمات نقلیه خودروئی سنگین-9710100411397/2/131397/2/18
انتقال نیرو و برقرسانی -روشنایی معابر-970510035-9712100191397/2/131397/2/18
برقرساني شبکه هاي توزيع نيروي برق -970610773-971810029-9701100341397/2/51397/2/10
اجراي خدمات تعمير و نگهداری پست هاي اتوماسيوني-9710100431397/2/21397/2/6
جایگزینی کابل خودنگهدار- برقرسانی-تعمیرات پیشگیرانه-971610018-971610017-971210020-9719107671397/1/301397/2/4
خرید کابل 25+25+95+95*3 خودنگهدار -9710100081397/1/281397/2/2
جایگزینی کابل خودنگهدار با شبکه سیمی-971410013-9714100141397/1/281397/2/2
اجرای عمليات تعمیرات پیشگیرانه- جایگزینی کابل خودنگهدار 971710021-971710016 -(PM) 1397/1/271397/2/1
اصلاح و بهينه سازي شبکه روشنايي معابر-برقرسانی-971110022-9711100231397/1/261397/1/30
جایگزینی کابل خودنگهدار با شبکه سیمی-9704100151397/1/221397/1/28
انتقال نیرو برقرسانی- 9702100121397/1/191397/1/23
انتقال نیرو برقرسانی- تعمیرات پیشگیرانه-960110828-961810688-9608108629608108631396/12/231396/12/28
ارائه خدمات تعمير و نگهداری پست هاي اتوماسيوني -9610107211396/12/221396/12/28
ارائه خدمات نقلیه خودروئی سنگین-9610108491396/12/221396/12/28
انتقال نیرو برقرسانی- 96081082496/12/1396/12/17
جایگزینی کابل-برقرسانی-961610771-96231079496/12/1396/12/17
تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع برق960210800 96/12/996/12/14
انتقال نیرو برقرسانی- 961410781-96110764-96121079296/12/996/12/14
جایگزینی کابل-برقرسانی-نصب و اصلاح -961510752-961510754961510755-960510769-96211070996/12/796/12/12
ارائه خدمات نقلیه خودروئی سبك -96101069096/12/696/12/10
اجرای تعمیرات ساختمانی منطقه برق تهرانپارس-96181067296/12/396/12/8
جایگزینی کابل-برقرسانی-برقرسانی به روش خط گرم-960410756-961410736-961410737-961310706-960910728-960510739-96191074196/12/396/12/8
انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-961110701-961610722-961610723-96161072496/11/3096/12/6
تعمیرات پیشگیرانه-جایگزینی کابل خودنگهدار-961410727-960410732-96061070096/11/2996/12/5
ارائه خدمات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري ديماندي ثانويه-96101074796/11/2896/12/3
انتقال نیرو برقرسانی- 961810707-962010719 96/11/2696/12/2
انتقال نیرو برقرسانی- 961210666-961910322-96191070496/11/1896/11/24
انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-961810668-960610626-961510616-961610602-96161063096/11/1596/11/19
انتقال نیرو برقرسانی- 960810629-96081065296/11/1296/11/17
خرید انوا ع ترانسفورماتور قدرت -96101068596/11/1196/11/16
خرید کابل 185*4 آلومنیوم فشار ضعیف-96101067096/11/1096/11/15
اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی-960110641-960110649-96141062496/11/996/11/14
تهیه ، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه -96171065696/11/996/11/14
اجرای عملیات ساخت طبقه دوم سوله مازیار -96231066396/11/996/11/14
انتقال نیرو برقرسانی-96071062196/11/796/11/11
خريد کنتور تکفاز الکترونیکی -96101062396/11/796/11/11
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-960510650-960510593-961310580- 961310615-961210595 96/11/496/11/9
انجام بخشي از عمليات مانور و عيب يابي شبکه فشار متوسط توسط نيروهاي فني-96101062596/11/396/11/8
مزایده فروش کالاهاي اسقاط و راکد -96053055096/11/0296/11/7
انتقال نیرو برقرسانی-961610529-96161057896/10/2596/10/30
جایگزینی کابل-برقرسانی-962110590-961410577-96141058496/10/2496/10/28
جایگزینی-برقرسانی-961310556-961110519-96091056396/10/2196/10/26
برقرسانی-جایگزینی شبکه خودنگهدار-962210554-96221056996/10/1996/10/24
تکميل طبقه دوم ساختمان بهره برداري منطقه برق نیاوران -96231057396/10/1896/10/23
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-961810399-96181051496/10/1496/10/19
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-جایگزینی کابل خودنگهدار-96110435-960510507-962310566-960410552-961510546-9615154796/10/1296/10/17
اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی-961510475-96131046696/10/696/10/11
اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی-96191053996/10/796/10/12
ارائه خدمات بخشی از فعالیتهای بهره برداری -96101050696/10/0596/10/10
جایگزینی کابل-برقرسانی-960410522-96021045696/10/496/10/9
اجراي عمليات جايگزيني -961610471-96161046996/9/2996/10/4
انتقال نیرو برقرسانی-96211050896/9/2896/10/3
برقرسان درمحدوده عملياتي مناطق 22 گانه برق-96101051096/9/2596/9/29
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-960810482-960910505-96121049496/9/2396/9/28
انتقال نیرو برقرسانی-960210455-961410484-961410485-960610486-96061048796/9/2196/9/26
انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-961210480-961410474-96141047396/9/1996/9/23
انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-961610468-961610470-960710477-96071047196/9/2096/9/25
خرید انواع کابل-961010495-961010496-96101049796/9/1896/9/22
چاپ صورتحساب های مشترکین برق -96101050096/9/1896/9/22
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-96201046296/9/1496/9/20
خريد کنتور تکفاز الکترونیکی -96101043396/9/1496/9/20
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-96231048396/9/1396/9/19
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-960410458-96221044096/9/1296/9/18
انتقال نیرو برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-962210438-962210457-961510463-96151046496/9/596/9/11
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-96181040096/9/296/9/8
جایگزینی با خودنگهدار-برقرسانی-960410419-961710453-961710449-960510422-96051042396/8/3096/9/5
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-96211044196/8/2796/9/2
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-960810431-96081043496/8/2296/8/27
برقرسانی شبکه های توزیع نیرو برق-961310412-961310413-96131041496/8/1596/8/21
چاپ صورتحساب های مشترکین برق -96101035196/8/1496/8/20
انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو-960310418-960610416-96061041796/8/1496/8/20
نظارت بر پروژه های سرمایه ای و بهره برداری-961010404-96101040596/8/1496/8/20
انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع نیرو-96141038396/8/896/8/13
تهیه ، نصب و راه اندازی پکیج هوایی یکپارچه -96171019596/8/896/8/13
انتقال نیرو برقرسانی-96221040896/8/796/8/11
جایگزینی شبکه مسی با خودنگهدار-961710401-961810367-96161037296/7/3096/8/4
انتقال برقرسانی-960210386-961710375-961810377-96161038796/7/3096/8/4
فروش خودروهاي سبك و سنگين اسقاط 96/07/1996/07/23
روشنایی معابر-انتقال برقرسانی وتعويض شبکه سيمي -960110374-960110389-96151039196/7/2296/7/26
اجرای عملیات جایگزینی شبکه های مسی با کابل خودنگهدار در منطقه بر سهروردی96/7/1996/07/24
اجرای عمليات تعویض شبکنصب کابل خود نگهدار در محدوده عملياتي منطقه برق دانشگاه
اجرای عمليات انتقال نيرو و برق رساني شبكه هاي توزيع نيروي برق در محدوده عملياتي منطقه برق دانشگاه 96/07/2096/07/25
خدمات تعميرات و نگهداري تاسيسات ساختمانهاي حوزه ستادي -96101033996/7/1096/7/15
انتقال نیرو و برق رسانی -961910320-96191032196/7/696/7/13
جايگزيني شبکه هاي سيمي با کابل خودنگهدار-انتقال نيرو و برق رساني-960510326-960310362-960310363 96/7/396/7/10
ارائه خدمات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري ديماندي ثانويه-961010370-96101029596/07/0196/07/05
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو-960810368-96081036996/7/0196/07/05
انتقال نیرو و برق رسانی -96121033496/6/2796/7/1
انتقال نيرو و برقرساني -961110215-961110216-96111033096/6/2296/6/27
خرید 520.000 عدد پلمپ بکسلی کنتور96/6/2296/6/27
مزایده فروش کالاهاي اسقاط -96103018396/6/2296/6/27
انتقال برقرسانی منطقه برق نیاوران -962310343-96231034496/6/2196/6/26
انتقال برقرسانی -960110327-96051031996/6/1596/6/21
انتقال برقرسانی -96041032396/6/996/6/14
اجرای عمليات جامع بهره برداري نگهداري -96211028196/5/3096/6/4
انتقال نيرو و برق رساني -960810285-960810286-960810287-96141027296/5/3096/6/4
اجرای عمليات جامع بهره برداري -96161027696/5/2996/6/2
جایگزینی باخودنگهدار -انتقال برقرسانی-961710299-96171030096/5/2996/6/2
انتقال نيرو و برق رساني -96111028096/5/1996/5/24
مزایده فروش کالاهاي اسقاط -96103027596/5/1696/5/21
انتقال نیرو و برق رسانی منطقه -960410261-960810209-96031027096/5/1196/5/16
انتقال نیرو و برق رسانی منطقه -جایگزینی سیم مسی-960210252-960210253-960710230-96141022396/05/0996/05/14
ارائه خدمات فوريتهاي برق سامانه 121 -96101022096/05/0896/05/12
ارائه خدمات پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه ، پذیرایی و خدمات عمومی -96101021896/05/0896/05/12
خدمات مراقبتی ، حفاظتی و صیانتی از ابنیه تجهیزات و کارکنان-96101022196/05/0496/05/09
تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری در توزیع برق -96101021996/05/0496/05/09
برق رساني شبكه هاي توزيع نیرو -96061025896/05/0396/05/08
جایگزینی باخودنگهدار -انتقال برقرسانی-961710244-96171024396/05/0196/05/05
نصب و اصلاح و برقرسانی-960110251-960710229-96211022796/04/2896/05/03
انتقال برقرسانی منطقه برق نیاوران -96231023196/4/2596/4/31
انتقال نیرو و برقرسانی-96021022496/04/2596/04/31
نصب واصلاح انشعابات-960710226-961510217-96061020696/04/2296/4/27
اجرای عمليات روشنايي معابر شبكه هاي توزيع منطقه برق قدس96/04/1994/04/24
انتقال نیرو و برق رسانی -960510204-96131020096/4/1896/4/22
برق رسانی -960910157-96061014496/4/1296/4/17
جایگزینی شبکه های سیمی باخودنگهدار بهمن-96171019196/04/0496/04/11
روشنایی معابر-جایگزنی کابل خودنگهدار-960810122-96051018096/04/0396/04/10
جايگزيني شبکه مسي با کابل خودنگهدار-برقرسانی-961410163-962210113-962210176-96181008896/3/2896/4/01
اجرای عملیات خدمات مشتركين -96101017996/03/2496/03/29
برقرساني از طريق نصب واصلاح-960110166-961910165-961110131-96081016296/3/2596/3/30
برقرساني از طريق نصب واصلاح -960410152-960210154-961810158-96071014896/03/2496/03/29
برقرساني از طريق نصب واصلاح -961710142-961210159-961510139-96161014596/03/2396/03/28
برقرساني از طريق نصب واصلاح -961410143-960910137-962210150-96131012996/03/1796/03/22
نيرووبرقرساني از طريق نصب واصلاح -962110147-962010133-96061013096051015196/03/1796/03/22
برقرسانی از طریق نصب لوازم اندازه گیری-962310164-96031016196/03/1396/03/20
برقرسانی و جایگزینی کابل خودنگهدار-960210153-961210127-961310098-961310077-96131012696/03/1396/03/20
ارزیابی کیفی مشاورانطرح جامع شبکه فشار متوسط-951010050096/03/2396/03/23
برقرسانی-جایگزینی کابل خودنگهدار-960410101-960510097-960510120-96051012196/03/0296/03/07
برق رسانی -961710118-96181008996/02/2896/03/02
برقرسانی -962310093-96231009596/02/2396/02/27
اجرای خدمات مشتركين مناطق 22 گانه -96101009296/02/2096/02/25
برقرسانی-960810070-96051008096/02/2096/02/25
تعمیرات پیشگیرانه و انتقال نیرو و برقرسانی-960110085-961210068-96121006796/02/1796/02/21
روشنایی معابر-96091006696/02/1696/02/20
برقرسانی-پیشگیرانه-961310029-961810038-962210056-960810065-96141006396/02/0996/02/13
برقرسانی -961310032-961810037-96011004396/02/0796/02/12
برق رسانی-960510019-961310031-960110048-96041005196/02/0696/02/11
برق رسانی -961810036-960710050-962010045-96201004696/02/0396/02/09
نگهداری پشتیبانی سخت افزارو تجهیزات شبکه LAN-WAN-96101005296/02/0296/02/07
برقرسانی شبکه -961310030-961610042-961010052-960210060-96041004796/02/0296/02/07
روشنايي معابر و برقرسانی-961410004-960210005-96131003496/01/3196/02/06
برق رسانی و جایگزینی کابل مسی-960610012-960510018-960910026-96201004496/01/3196/02/06
انتقال برقرسانی و جایگزینی کابل -961710014-961910007-960510017-96161004196/01/2996/02/03
انتقال نیرو و برق رسانی 4 منطقه-961710009-960210006-961510021-96071004996/01/2896/02/02
انتقال نیرو و برق رسانی منطقه برق پاسداران-96131002896/01/2796/01/31
انتقال نیرو و برق رسانی منطقه برق تهرانپارس-96181003596/01/2796/01/31
انتقال نیرو و برق رسانی سهروردی-96211002296/01/2796/01/31
ارائه خدمات تامين راننده خودروهاي سنگين -96101003996/01/2496/01/29
انتقال نيرو و برق رساني -962110015-960910027-960310025-96061001196/01/2496/01/29
اجرای عملیات مانیتورینگ پست های فوق توزیع-95101039295/12/2295/12/26
تامين راننده خودرو هاي سنگين-95101054095/12/2295/12/26
تعميرات و پشتيباني پست هاي اتوماسيوني -95101057195/12/2295/12/26
بهره برداري مديريت شبكه هاي توزيع نيروي برق منطقه برق 7تیر 95/12/2195/12/25
برقرسانی مناطق فردوسی-سینا-رودکی-951810496-951410590-95041050295/12/2195/12/25
روشنايي معابر دانشگاه-آزادی-تهرانپارس-951810496-950910549-95191057695/12/1895/12/23
انتقال برقرسانی بیهقی-سعادت ّاباد-952010543-952010541--952010572-952010573-950210582-95201054195/12/1895/12/23
برقرساني شبکه هاي توزيع نيرو شمیران-950310554-95031055595/12/0995/12/15
برقرساني وجايگزيني شبکه -950710522-950710524-951110536-95111053795/12/0895/12/14
انتقال نیرو برقرسانی و جایگزینی شبکه -950810528-950810529-951810545-951810546-951610486-951610487-95231055695/12/0795/12/11
انتقال نيرو توزيع نيرو-951910538-950810512-950610489-952210520-952210521-95231053595/12/0595/12/10
تعمير و نگهداري شبکه روشنايي برق رودکی-95041053395/12/0495/12/09
خريد کنتور تکفاز وسه فاز الکترونیکی -951010550-95101055195/12/0495/12/09
عمليات پيشگيرانه شبکه برق قدس0518-951210534فردوسی-950110547-526-054495/12/0495/12/09
انتقال نیرو برق درمناطق برق -951910488-950910501-950910514-951810439-95131049395/12/0495/12/09
جایگزینی شبکه های سیمی باخودنگهدار سینا-95141049095/12/0395/12/08
تعمير و نگهداري شبکه روشنايي معابر برق سعادت آباد-95021050695/12/0295/12/07
تعمير و نگهداري شبکه روشنايي معابر برق سینا-95141051395/12/0195/12/05
تعمير و نگهداري روشنايي معابر منطقه برق بهمن-95171050395/12/0195/12/05
برقرسانی شبکه های توزیع نیروی برق-95211051595/12/0195/12/05
برقرسانی شبکه های توزیع نیروی برق-95211051695/12/0195/12/05
تامین نیروی فنی جهت انجام عمليات مانور -95101052595/11/3095/12/04
عمليات پيشگيرانه شبکه هاي برق مناطق رودکی-بهمن-سینا-951410479-951710466-95041050295/11/2795/12/02
خرید دستگاه عيب ياب فشار متوسط-95101048495/11/2495/11/28
پشتیبانی و نگهداري بي سيم هاي راديو ترانك -95101050795/11/2695/12/01
نامین خدمات خودروئی سبک استیجاری95/11/2595/11/30
فراخوان ارزيابي كيفي مشاوران95/11/2595/11/30
برقرساني شبکه هاي توزيع نيرو منطقه برق سینا-95141048295/11/2095/11/25
اجراي عمليات انتقال نیرو و برق رسانی برق سينا -95141037795/11/1895/11/23
انتقال برقرسانی منطقه برق بهمن-95171046195/11/1095/11/25
دارد ارائه خدمات برونسپاری بخشي از عمليات مانور فشار متوسط-95201046095/11/0695/11/11
جامع بهره برداري شبكه هاي توزيع برق بیهقی -95201042695/11/0695/11/11
برونسپاری مناطق برق-95101045895/11/0495/11/10
برونسپاری در مناطق برق -95101045195/10/3095/11/05
برقرسانی منطقه برق سعادت آباد-950210424-95021042595/10/2095/10/25
مزایده فروش خودروهاي سبك و سنگين اسقاط -شماره:95103041195/10/1395/10/19
برقرسانی منطقه برق هفت تیر-شماره:95111038895/10/1195/10/16
اصلاحیه مناقصه برونسپاری 7 منطقه95/09/2895/10/15
عمليات انتقال نيرو و برقرساني منطقه برق بوعلی-95151038995/09/2495/09/30
برقرسانی منطقه برق آزادی-951910382-951910383-95195191038795/09/2295/09/28
برونسپاری بهره برداری در محدوده عملياتي مناطق برق-95101039195/09/2295/09/28