صفحه اصلي > آگهی مناقصه و مزایده > صفحه داخلی مناقصه و مزایده  
 

 
  عنوان مناقصه :مزایده فروش کالاهای اسقاط و راکد موجود -٩٧١٠٣٠٢٣١
  آگهي در محدوده :ستاد راهبردی
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه اطلاعات
  تاريخ انتشار :1397/5/2
  آخرين مهلت :1397/5/7
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :مهم: پیرو آگهی منتشره مورخ ٩٧/٥/٤ در روزنامه اطلاعات مهلت دریافت اسناد به تاریخ ٩٧/٥/١١ و زمان تحویل به ساعت ٩ صبح مورخ ٩٧/٥/٢٧ و زمان بازگشایی به ساعت ١٠ صبح مورخ ٩٧/٥/٢٧ تغییر یافت.

<< بازگشت به ليست مناقصات
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل